Algemene Ledenvergadering van Haarts Belang

op donderdag 8 september 2022 om 20.00 uur
in “De Ringkamp

Agenda:

 1. Opening
 2. Presentatie (jaar)verslag
 3. Vaststellen notulen 14 maart 2019
  de notulen kunt u downloaden via www.haart-info.nl
  en liggen bij de vergadering ter inzake
 4. Financieel verslag door de penningmeester
 5. Kascontrole + benoeming nieuw kascontrolelid
 6. Bestuursverkiezing
  Bert Mateman, Gerard te Hennepe en Han Langeler zijn aftredend en herkiesbaar
  Ellen kobus en Ewald Harmsen zijn aftredend en niet herkiesbaar
  Het bestuur draagt Manon Rutgers en Marieke Hijink voor als nieuwe bestuursleden
  Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergaderingbij het bestuur worden voorgesteld
 7. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 8. Sluiting van de vergadering van Haarts Belang

Pauze

Na de pauze gaan we in gesprek met twee wethouders van de gemeente Aalten,
Erik Groters, portefeuillehouder van o.a. Duurzaamheid, energie, beheer van wegen en
Ted Kok, portefeuillehouder van o.a. Ruimtelijke ordening en woningbouw.

Met hen bespreken we actuele zaken als;
de verkeersveiligheid in onze buurtschap;

 • de stand van zaken met betrekking tot de spoorovergang Kleuverspad
 • waar zijn gevaarlijke situaties / aanpassingen gewenst

de bereikbaarheid van onze buurtschap;

 • het onderhoud van de wegen en bermen

de leefbaarheid in onze buurtschap;

 • hoe behouden we een gemêleerde leeftijdsopbouw,
  zodat mensen naar elkaar kunnen blijven omkijken en blijven zorgen
 • zijn hiervoor voldoende woning voor starters en senioren,
  zodat er de nodige doorstroming ontstaat
 • waar zijn op de Haart nog mogelijkheden om woningen te realiseren

Deze en andere onderwerpen kunnen worden besproken, daarbij is de inbreng van de inwoners van
onze buurtschap zeer wenselijk.

Kom daarom 8 september naar deze vergadering.