26 oktober Ledenvergadering Haarts Belang

Op donderdag 26 oktober houdt Haarts Belang om 20.00 uur de ledenvergadering in verenigingsgebouw De Ringkamp.
Hieronder de agenda voor deze ledenvergadering
1. Opening
2. Presentatie (jaar)verslag
3. Vaststellen notulen 8 september 2022
de notulen kunt u hier downloaden en liggen bij de vergadering ter inzage
4. Financieel verslag door de penningmeester
5. Kascontrole + benoeming nieuw kascontrolelid
6. Bestuursverkiezing
Erica Lensink, Marieke Hijink en Bert Mateman zijn aftredend en niet herkiesbaar
Het bestuur draagt Esther Bulsink, Arnoud Wikkerink en Bert Stoel voor als nieuwe
bestuursleden
Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur
worden voorgesteld
7. Evaluatie van de enquête over Haarts Belang
8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
9. Pauze
10. Na de pauze besteden we aandacht aan het thema Veiligheid in het buitengebied
11. Sluiting van de vergadering

Kom daarom 26 oktober naar deze vergadering.