Stichting Haart voor Mekaar maakt zich sterk voor de buurtschap

stichtiing HaarVoorMekaar maakt zich sterk voor de buurtschap

stichtiing HaarVoorMekaar maakt zich sterk voor de buurtschap

HAART – In november 2014 hield Haarts Belang een Domino-avond in verenigingsgebouw De Ringkamp. De achterliggende gedachte was om met elkaar in gesprek te gaan over de leefbaarheid van de Haart anno 2020. Wat zal er nodig zijn om de buurtschap ook in de toekomst leefbaar te houden? Waarbij de dominostenen symbool staan voor het in beweging brengen van iets. Het vallen van een eerste steen kan een enorme reactie van de andere stenen veroorzaken. De ondertitel van deze avond was dan ook ‘Ieder steentje is er eentje.

Dankzij de goede opkomst en de actieve deelname kwamen de inwoners van de buurtschap Haart met elkaar in gesprek en dachten na over de toekomst van hun buurtschap en de daarbij behorende thema’s. Met elkaar werd van gedachten gewisseld over; Zorg en Welzijn, Glasvezel, Wonen, Hobby’s en vrije tijd, Werk en school en het thema Vergrijzing en verjonging(krimp). Van deze “Domino-avond” werd door Haarts Belang een samenvatting met conclusies gemaakt en aan de deelnemers op verzoek toegestuurd. Haarts Belang was zeer tevreden over deelname en gaf aan een vervolg aan deze eerste avond te willen geven. Tijdens het voorbereiden van het tweede deel van de ledenvergadering van dit jaar nam het bestuur van de belangenvereniging zich voor om het toegezegde vervolg te geven aan deze Domino-avond.

Het thema Glasvezel heeft in de afgelopen tijd een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Wanneer inwoners van het buitengebied doordrongen zijn van de noodzaak van het aanleggen van een glasvezelnetwerk en massaal voor aansluiting kiezen wordt het buitengebied digitaal ontsloten. Deze digitale ontsluiting zal een flinke bijdrage zijn aan de leefbaarheid in het buitengebied.Het thema Vergrijzing en verjonging is vanzelfsprekend nauw verbonden met het thema Wonen. Haarts Belang nodigde enkele jongeren uit om samen na te denken over deze thema’s. Er werd besproken welke problemen jongeren tegenkomen bij het zoeken naar geschikte woonruimte. Waarom komt het plan Haartse Bos niet van de grond? Wat zijn de woonwensen? Moeten er huur- of koopwoningen worden aangeboden, wat is betaalbaar? En meer van deze vragen. Tijdens deze eerste avond besloten enkele leden van het Haarts Belang en de aanwezige jongeren de handen in één te slaan en handen en voeten te geven aan de vraagstukken leefbaarheid en saamhorigheid. Op 2 mei richten ze een stichting op. Stichting Haart voor Mekaar.

Stichting Haart voor Mekaar
De stichting Haart voor Mekaar wil onderwerpen als bevordering van leefbaarheid en saamhorigheid op de buurtschap Haart aan de orde stellen. Belangrijk vinden zij daarbij de vestiging van jongeren in de buurtschap.
Oprichters Marit Luiten, Wietse Kämink, Sanne Jentink, Edwin Wensink (penningmeester), Erica Lensink (secretaris) en Gerard te Hennepe (voorzitter) willen zich daarvoor gaan inzetten. Bij de stichting is Bert Mateman betrokken als adviseur.

Haartse Bos
Stichting Haart voor Mekaar wil zich inspannen om reuring te krijgen in het plan Haartse Bos. Om een leefbare buurtschap te behouden met een gemêleerde leeftijdsopbouw, dienen wel de instrumenten daarvoor aanwezig te zijn om dit te kunnen realiseren. Aan jongeren die in de buurtschap willen wonen moet de mogelijkheid geboden worden om zich hier ook daadwerkelijk te kunnen vestigen. Voor een aantal zal het kopen van een starterswoning een goede optie zijn. Maar niet in alle situaties zijn jongeren in de gelegenheid een woning te kopen. Daarom is het noodzakelijk, dat er ook een aanbod aan betaalbare huurwoningen wordt gerealiseerd.

Momenteel worden er geen/onvoldoende huurwoningen aangeboden. Organisaties zoals woningcorporatie De Woonplaats investeren niet in het realiseren van huurwoningen buiten de grote kernen. De gemeente Aalten wil de mogelijkheid om woningen te splitsen beperken. Wanneer er een huurwoning beschikbaar komt is deze binnen de kortste keren bezet.Jongeren zoeken een eigen plek om aan hun toekomst te bouwen. Aangezien er geen aanbod van huurwoningen is in de buurtschap, zijn ze genoodzaakt te vertrekken naar het dorp Aalten of een andere plaats waar huurwoningen beschikbaar zijn. Wanneer ze eenmaal ergens anders gesetteld zijn is de stap om terug te keren heel groot.
Stichting Haart voor Mekaar wil uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de realisatie van starterswoningen en huurappartementen. Hiervoor is zij in gesprek met de aannemers Hengeveld en Rooks. Zij werken momenteel, samen met 3DNB, plannen uit welke passen in het plan Haartse Bos. Hierbij wordt gedacht aan energie neutrale woningen. Naast deze starterswoningen en huurappartementen heeft bouwbedrijf Bepam het plan voor realisatie van seniorenwoningen. Het bouwen van deze woningen kan ook zorgen voor de nodige “reuring”/doorstroming.

Woon-café
Om er achter te komen wat de woonwensen van de aspirant woningzoekenden zijn organiseert de stichting samen met jeugdcentrum Atlantic een “Woon-café” op vrijdag 23 september in Atlantic aan de Haartseweg. Het exacte programma van dit “Wooncafé” wordt de komende tijd ingevuld en zal tijdig bekend worden gemaakt. Het is de bedoeling dat er in ongedwongen sfeer wordt gesproken over woonwensen en -mogelijkheden. Naar verwachting kunnen dan ook de plannen voor de starterswoningen en huurappartementen worden gepresenteerd.

Verbindende factor
Haart voor Mekaar wil verbinden, partijen met elkaar in contact brengen. Wanneer iemand zou willen bouwen of huren, met wie moet dan contact opgenomen worden? De stichting wil de verbindende factor zijn. Wil aspirant kopers met bouwers in contact brengen. Wanneer huurappartementen wenselijk zijn zal de stichting ook op zoek gaan naar de financiële middelen om dit te realiseren. De verwachting is dat met de huidige rentestand ook investeerders willen investeren in de leefbaarheid van de Haart.
Sociale cohesie
Naast deze plannen voor de realisatie van woningen werkt de stichting momenteel aan andere mogelijkheden, welke de sociale cohesie zullen bevorderen. Hierbij gaat het ook weer om de verbindende factor, het met elkaar in contact brengen van mensen.

Stichting Haart voor mekaar is zich er van bewust, dat er een zekere mate van ‘krimp’ op ons afkomt. Maar is van mening, dat wanneer we met de armen over elkaar afwachten, dit proces alleen maar wordt versneld en dit de vergrijzing van de buurtschap in de hand werkt.

Verbinden
Het mailadres van de stichting is: HaartVoorMekaar@www.haart-info.nl.

De ontwikkelingen van de plannen van de stichting en het programma van het woon-café zijn te volgen via facebook.com/Stichting Haart voor mekaar en verder via de website www.haart-info.nl/wordpress.verenigingen/haart-voor-mekaar.