Algemene ledenvergaderng Haarts Belang

Dinsdag 28 april houdt Haarts Belang de Algemene Ledenvergadering
en nodigt  alle inwoners van de Haart hiervoor uit om 20.00 uur in
“De Ringkamp”
De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
1.    Opening
2.    Notulen van de ledenvergadering op maandag 3 april 2014
3.    Jaarverslag
4.     Financieel verslag door de penningmeester
5.    Kascontrole + benoeming nieuw kascontrolelid
6.    Bestuursverkiezing
Erica Lensink is aftredend en herkiesbaar
Theo Hoftijzer is aftredend en niet herkiesbaar
Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid Wim Prinsen, Huiskermatedijk
Tegenkandidaten kunnen tot een uur vóór aanvang van de vergadering
worden aangemeld
7.    Dominoavond (Haart 2020)
– Breedbandbuitengebied
– woningbouw
+ andere items
8.    Overige mededelingen
– Buurtpreventie app
– SAAP
9.     Rondvraag
10.     Sluiting de vergadering van Haarts Belang
PAUZE
Na de pauze vertelt Patrick Frenken over Zorgcoöperatie Barlo.
Haarts Belang  hoopt u dinsdag 28 april te mogen begroeten in “De Ringkamp”
om er met z’n allen aan te werken, dat de Haart een “leefbare” buurtschap blijft.